PRAWN GIOUVETSI

Orzo pasta, king prawns, peas, crème fraîche,
garlic, tomato sauce, fresh chillies